Vpis v programe izobraževanja 2023-2024

Datum objave: 1. 8. 2023

Vpis v javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2023/24

Na podlagi 8. in 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (ZIO -1) (Uradni list RS, št. 6/2018 in 189/20-ZFRO) in 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17 in 46/19) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis odraslih v posamezne programe za pridobitev javnoveljavnih listin.

Vpis v posebne javnoveljavne programe za odrasle v izobraževalni sezoni 2023/24

RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2023/2024 vpisuje v naslednje javnoveljavne programe za odrasle:

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur v tajništvu zavoda, ric@ric-nm.si, 07 393 45 50.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo skozi celo leto do zasedbe mest.

Pogoji za uspešno dokončanje programov

Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje (pogoj za uspešen zaključek programa je prisotnost udeleženca najmanj 80 % ur trajanja programa in aktivno sodelovanje v programu), prejmejo potrdilo o udeležbi s popisom pridobljenih kompetenc po programu.

Dejavnosti v podporo odraslim v programih

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vključitev v programe zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto: Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56, Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 07 393 45 55, Katarina Rožman, katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65in Tea Sulič, tea.sulic@ric.nm.si, 05 907 57 16.

Vpis v osnovno šolo za odrasle v izobraževalni sezoni 2023/24

V program se lahko vpišete:
  • če ste dopolnili vsaj 15 let in
  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost.

V program se prijavite osebno pri strokovnih delavcih v programu.

Ob vpisu je potrebno predložiti:
  • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki sta ga končali oziroma obiskovali,
  • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
  • poročni list ali listino o spremembi priimka (če ste ga v letih od obiskovanja osnovne šole spremenili),
  • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO številko.

Prijavite se lahko osebno vsak delovni dan v času uradnih ur (od 11.15 do 11.45), po dogovoru pa tudi izven tega termina pri strokovnih delavkah: 
Stanislava Papež, stanislava.papez@ric-nm.si, 041 996 478 in Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 041 686 721.

V program vpisujemo od 21. 8. 2023 do 22. 9. 2023 za jesenski semester in od 3. 1. 2024 do 26. 1. 2024 za spomladanski semester.
Z izvajanjem bomo pričeli 18. septembra 2023.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt, ki je priloga k pogodbi o izobraževanju.

Oblike izvedbe programov

Program izvajamo v tečajni obliki, s kombinacijo individualnega in skupinskega organizacijskega modela, po dogovoru lahko tudi individualno.

Stroški izobraževanja

Program Osnovna šola za odrasle je brezplačen, saj ga financirata Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in MO Novo mesto.

Če ste brezposelni, lahko vaše šolanje podpre tudi Zavod RS za zaposlovanje.

Dejavnosti v podporo dokončanju osnovne šole za odrasle

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto: Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56, Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 07 393 45 55, Katarina Rožman, katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65 in Katja VOLF,  katja.volf@ric-nm.si, 05 907 57 13, 040 439 745.

središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje.
Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci (informacije po telefonu na 07 393 45 50 ali e-naslovu na ric@ric-nm.si).

Če bi se radi vključili v program, pa ste zamudili uradni vpisni rok, vam do naslednjega vpisnega roka omogočamo pripravo na vpis v program osnovna šola za odrasle v obliki organiziranega ali individualnega učenja.

Vpis v srednješolske izobraževalne programe v izobraževalni sezoni 2023/24

Programi

Vpis v program

V programe se lahko vpišete v času uradnih ur pri 
Gregorju Sepaherju
gregor.sepaher@ric-nm.si
07 393 45 54.

Pred začetkom programa bodo organizatorji izobraževanj skupaj z vami izdelali vaš osebni izobraževalni načrt.

Pogoj za vpis je uspešno končana osnovna šola, oziroma za program ekonomski tehnik PTI  uspešno končana poklicno šolo smer trgovec ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Ob vpisu je potrebno predložiti:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
  • spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
  • potrdilo o pridobljenem dodatnem znanju (tečaji, seminarji...).
Oblike izvedbe programov

Pouk izvajamo v kombinaciji individualnega in skupinskega organizacijskega modela.

Začetek izobraževanja

V programe vpisujemo od 1. septembra dalje celo leto do zasedbe mest. Začetek izobraževanje je predviden 16. 10. 2023.

Informacije o cenah programa

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovrednoteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za posameznika po posameznih predmetih in modulih programa.

Dejavnosti v podporo dokončanju šolanja

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja Svetovalno središče Novo mesto:
Brigita Herženjak, brigita.herzenjak@ric-nm.si, 07 393 45 56, Tadeja Arkar, tadeja.arkar@ric-nm.si, 07 393 45 55, Katarina Rožman, katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65 in Tea Sulič, tea.sulic@ric.nm.si, 05 907 57 16.

središču za samostojno učenje (SSU) vam omogočamo pripravo na vpis in organizirano samostojno učenje.
Pomagajo vam usposobljeni strokovni delavci, informacije na 07 393 45 50 ali ric@ric-nm.si.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media