Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Ime projekta: Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016—2019

Obdobje trajanja: 17. 6. 2016 – 31. 3. 2019

Vrednost: 866,927,18€, vrednost RIC-evega deleža: 534,084,58€

Financerji: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Partnerji:     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (vodilni partner)

                       RIC Novo mesto

                       Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

                       Šolski center Novo mesto

Ciljna skupina: Ciljna skupina so bili ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Povzetek projekta

Namen projekta: Namen projekta je bil povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Projekt je omogočal sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. 

Ključne projektne aktivnosti so bile :

  • informiranje podjetij in splošne javnosti in motiviranje za vključitev v usposabljanje
  • promocija projekta,
  • načrtovanje, organizacija, izvajanje in spremljanje posameznih programov in
  • vodenje projekta in poročanje.

 Rezultati projekta:

V obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019 je bilo je bilo za zaposlene na voljo 27 različnih izobraževalnih programov s področja digitalnih zanj, tujih jezikov, slovenskega jezika, komunikacije, finančne pismenosti, začetne integracije priseljencev, zdravja ter program priprave na izpit iz slovenščine na osnovnem nivoju.  Večina programov je trajala 50 ur. 

  • V okviru projekta je bilo izvedenih 147 programov, od tega 73 programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih in 74 programov s področja računalniškega opismenjevanja. Vsebina posameznih programov, ki smo jih izvajali v projektu, je predstavljena tukaj. 
  • V programe je bilo vključenih skupno 2.042 udeležencev, (1.743 različnih posameznikov), od katerih jih je bilo 954 starejših od 45 let. 
  • 763 ali 86,3% udeležencev je program uspešno zaključilo, od tega 871 starejših od 45 let. (program je bil uspešno zaključen, če je bil udeleženec prisoten najmanj 80 % ur trajanja programa Vsi, ki so izobraževanje uspešno zaključili, so prejeli potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu. 
  • Izvedli smo 7.592 ur izobraževanja in sodelovali z 45 različnimi podjetji in zavodi. 
  • Udeleženci izobraževalnih programov so zadovoljstvo s predavatelji na lestvici od 1 do 5 ocenjeno s 4,85, z vsebino z oceno 4,71 in z organizacijo z oceno 4,67.

 Vodja projekta: Marjeta Gašperšič

 Več informacij:

RIC Novo mesto, info@ric-nm.si, 07 393 45 50, 031 745 470

Katarina Rožman,  katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65, 041 746 003

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media