Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju

V obdobju od septembra 2019 do septembra 2022 Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad sofinancirata projekt izvajanja programov socialne aktivacije, ki bodo prispevali h krepitvi socialnih in delovnih kompetenc. Programe socialne aktivacije za romske ženske v JV regiji izvajata vodilni partner RIC Novo mesto in partner ZIK Črnomelj.

Namen programov socialne aktivacije romskih žensk je okrepiti njihovo socialno vključenost v širše družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje zanje značilnih specifičnih življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje. Številne pripadnice ciljne skupine živijo v Sloveniji z omejenimi stiki s širšo (lokalno) skupnostjo oziroma imajo zelo malo možnosti navezave stikov in vzpostavljanja odnosov s pripadniki širše skupnosti, kar jim onemogoča integracijo v okolje. Navedeno posledično vpliva na njihov položaj v družbi, družini in posredno tudi na položaj njihovih otrok, kar vodi do medgeneracijskega prenosa vzorcev socialne izključenosti.

V programe socialne aktivacije se lahko vključijo polnoletne romske ženske, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:
• upravičenke/prejemnice DSP ali
• na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
• na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
• neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.


VSEBINE V PROGRAMU


Vsebine se v posameznem programu odvijajo v sklopu treh modulov:

Uvodni modul – 3 mesece

 • spoznavanje drugih in sebe;
 • reševanje vsakdanjih življenjskih situacij;
 • delavnice za osebnostno rast – kako se počutiti dobro v svoji koži in se razvijati;
 • zdrav življenjski slog;
 • organizacija časa;
 • spoznavanje s sistemom delovanja različnih inštitucij (zdravstvo, sociala, šolstvo ipd.);
 • spoznavanje kulturnih norm in običajev večinske družbe;
 • skupinske aktivnosti z družinskimi člani;
 • delavnice za dvig komunikacijskih veščin - sporazumevanje, usklajevanje mnenj, doseganje različnih ciljev, pa tudi vzpostavljanje, vzdrževanje in spreminjanje medosebnih odnosov;
 • dvig finančne pismenosti;
 • dvig računalniške pismenosti;
 • ustvarjalne delavnice;
 • vstopanje na trg dela.

Izvedbeni modul – 2 meseca

 • učenje skozi delo (izdelovanje preprostih tekstilnih izdelkov, kuharskih ali pekarskih izdelkov, ipd.).
Izhodni modul – 1 mesec
 • srečanje s predstavniki Zavoda za zaposlovanje;
 • predstavitev primera dobre prakse Rominje, ki je zaposlena;
 • izdelava osebne mape.

KAM PO INFORMACIJE:

RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Katja VOLF
040 439 745
e-pošta: katja.volf@ric-nm.si

Stanislava PAPEŽ
05/ 907 57 14
e-pošta: stanka.papez@ric-nm.si

ZIK Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
Tajana ŠPUNDAK FRANKO
05 93 42 699
e-pošta: tajana.spundak-franko@zik-crnomelj.si

Koordinatorica socialne aktivacije

Barbara GOŠNIK
030 715 685
e-pošta: barbara.gosnik@gov.si


Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media